Studentům

Popis programu

Program organizační vedení

TCM nabízí jeden program – organizační vedení.


Cíle programu

  Studenti, kteří dokončí tento program, by měli být schopní:

 1. Uplatňovat klasické křesťanské duchovní disciplíny a vykazovat ovoce Ducha.
  • Studenti, kteří pracují v církvi, firmě, neziskové organizaci či jiném sektoru, musí uplatňovat osobní etiku, která je ovlivněná životem a vyučováním Ježíše Krista. Na základě tohoto cíle by u studenta měla růst praxe osmi klasických duchovních disciplín v osobním i komunitním životě. Student by také měl být schopen vytvořit kulturně vhodný učednický proces.
 2. Osvojit si klíčové biblické principy a exegetické metody biblické interpretace.
  • Cílem je pomoci studentům získávat a rozvíjet dovednosti v oblasti exegetických metod. Studentovo kázání či vyučování bude přemosťovat propast mezi starověkým kontextem a současnou aplikací.
 3. Efektivně komunikovat křesťanskou víru ve svém kontextu a kultuře.
  • Student si uvědomí, že služba je pokračováním Ježíšova díla v současném světě, a uvede službu do praxe v různých oblastech. Splnění tohoto cíle obnáší a) vytvoření plánu delegování, který bude zmocňovat další lidi pro vedení; b) vytvoření strategie péče o sebe sama, která umožní růst studenta i dalších lidí.
 4. Vykazovat efektivní služebné vedení se zaměřením na růst ostatních lidí a oddané budování vztahů a hodnot.
  • Student si uvědomí, že zodpovědnost za sdílení křesťanské víry s ostatními se netýká pouze duchovních. Splnění tohoto cíle obnáší slovně i písemně komunikovat příběh víry v různých kulturách a zapojit se do učednického procesu multiplikace učedníků.

TCM nabízí certifikát a akreditované programy Master of Arts či Master of Divinity v oboru organizační vedení.


Certifikát

Cílem certifikátu je zprostředkovat příležitost ke studiu křesťanského vedení pastorům a dalším vedoucím, kteří nesplňují podmínky přijetí na úroveň Master, nebo by z jiných důvodů nebyli schopní absolvovat celý akreditovaný program.

Cíle

  Student bude po absolvování certifikátu splňovat následující cíle:

 1. Vytvoří si biblický základ učednického procesu (Cíl programu 1)
 2. Vytvoří si infrastrukturu osobního studia Bible (Cíl programu 2)
 3. Vytvoří si návyky služebného vedení (Cíl programu 3)
 4. Získá praxi v komunikaci pomocí různých nástrojů (Cíl programu 4)

Program Master of Arts


Pro dokončení programu Master of Arts je třeba čtyřicet osm (48) kreditových hodin. Smyslem tohoto programu je posílit vůdcovské schopnosti pomocí širokého a mezioborového vzdělávacího programu pro práci křesťanského vedoucího v různých oblastech. Ty mohou zahrnovat práci v církvi, firmě, organizaci či neziskovém sektoru. Program je určen pro ty, kdo již mají bakalářský či magisterský titul v jakémkoli oboru.

Cíle programu

  Student bude po absolvování programu Master of Arts splňovat následující cíle:

 1. Vytvoří, rozvine a zavede učednický program v nějaké organizaci (Cíl programu 1)
 2. Rozvine své dovednosti v biblickém a teologickém výkladu ve svém jazyce (Cíl programu 2)
 3. Naučí se vést jako služebník v organizaci, církvi, paracírkevní sféře, škole či firmě (Cíl programu 3)
 4. Bude sdílet svou víru napříč organizacemi za použití různých komunikačních nástrojů (Cíl programu 4)

Program Master of Divinity


Pro dokončení programu Master of Dinivity je třeba osmdesát čtyři (84) kreditových hodin. Smyslem programu je zlepšit dovednosti pastorů a křesťanských vedoucích v církvi či studentů, kteří budou plánují další studium či se profesně věnují vysokoškolskému vzdělávání.

Cíle programu

  Student bude po absolvování programu Master of Arts splňovat následující cíle:

 1. Vytvoří, rozvine a zavede učednický program v církvi (Cíl programu 1)
 2. Bude uplatňovat biblické a teologické studium se zaměřením na biblické jazyky a angličtinu (Cíl programu 2)
 3. Bude se podílet na pastorační péči v prostředí církve (Cíl programu 3)
 4. Bude biblicky kázat a vyučovat s ohledem na kontext dané církve (Cíl programu 4)

Uchazeči o program Master of Divinity (M.Div.) musí prokázat patřičnou znalost angličtiny. To obnáší schopnost číst a psát (včetně diplomové práce) v anglickém jazyce. K přijetí je třeba absolvovat jazykový test. Studenti, kteří testem neprojdou, budou povinni absolvovat předmět RE 669 English Skills for Theological Studies. To jim pomůže zlepšit jazykové dovednosti. Studentovi mohou být zadávány dodatečné úkoly, dokud nebude jeho jazyková úroveň dostatečná.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux