Studentům

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro uchazeče o studium
  1. Co jsou „osobní údaje“?
    „Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které se Vás týkají nebo Vás identifikují jako jednotlivce.
  2. Kdo zpracovává mé osobní údaje?
    Zde uvedené informace se vztahují na používání, sdílení a zveřejňování Vašich osobních údajů prostřednictvím TCMII v rámci přijímacího procesu.
  3. Jaké osobní údaje budou zpracovány?
    Pro uchazeče o certifikát a/nebo akreditovaný program TCMII a pro uchazeče o registraci do kurzů: TCMII použije údaje, které poskytnete při přihlašování/registraci, sekundární dokumenty požadované v procesu přihlašování/registrace a další informace uvedené kýmkoli, kdo poskytne osobní reference.
  4. Jaký je účel zpracování údajů?
    TCMII zpracuje osobní údaje poskytnuté na Vaší přihlášce/registraci a další informace zmíněné výše pro účely identifikace, zpracování Vaší žádosti/registrace, ověření poskytnutých údajů, rozhodování o přijetí do žádaného programu/kurzu a oznámení výsledku.
    Můžeme také použít nebo zveřejnit poskytnuté informace za účelem:

    • Zabránění či odhalení podvodu
    • Přizpůsobení se v přiměřené míře Vámi uvedenému handicapu
    • Zvážení veškerých budoucích požadavků na ubytování
    • Poskytování informací požadovaných úředníky pro akreditaci a/nebo legislativu
    • Výzkumných a statistických záměrů – nebudou však zveřejněny žádné informace, které by Vás mohly identifikovat

    

    TCMII považuje zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedenými účely za nezbytné pro Vaše přijetí/registraci či plnění zákonných povinností. TCMII vyžaduje, abyste poskytli požadované údaje během procesu přihlašování/registrace k řádnému posouzení žádosti. Rozhodnutí o přijetí nejsou automatizovaná.
  5. S kým budou sdíleny mé osobní údaje?
    Kromě toho, že Vaše žádost/registrace a související materiály obdrží příslušní zaměstnanci TCMII, sdílíme Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely podle relevance a nezbytnosti s:

    • Regionálními zástupci
    • Stávajícími či potenciálními finančními partnery
    • Místními úřady pro účely víz a imigrace
    • Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání

    

  6. Jak se nakládá s mými osobními údaji, jsem-li přijat?
    Budete-li přijati, TCMII použije Vaše osobní údaje pro účely popsané výše a v souladu s GDPR (EU) a Family Educational Rights and Privacy Act (USA). Budete-li přijati, TCMII předá v případě potřeby údaje akreditačním organizacím.
  7. Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?
    Prostřednictvím kanceláře proděkana pro studijní záležitosti máte právo na přístup k osobním údajům, kterými o Vás TCMII disponuje. Máte také právo požádat TCMII o opravu nesprávných osobních údajů, odstranění osobních údajů, nebo jinak omezit jejich zpracování, či obdržet kopii osobních údajů, které jste TCMII poskytli.
  8. Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány?
    TCMII uchovává Vaše osobní údaje tak dlouho, dokud je to nezbytné pro proces přihlašování/registraci. Budete-li přijati, Vaše údaje budou uchovávány jako součást Vašeho studijního záznamu po celou dobu studia. Pokud nebudete přijati, Vaše informace jsou obvykle uchovávány nejméně jeden rok od dokončení přihlašovacího procesu.
  9. Koho můžu kontaktovat?
    Máte-li jakékoliv dotazy týkající se používání Vašich osobních údajů nebo si přejete uplatnit některá ze svých práv, napište laskavě na adresu registrar@tcmi.edu
  10. Jak mohu podat stížnost?
    Nejste-li spokojeni se způsobem zpracování Vašich údajů nebo s odpovědí, kterou jste obdrželi od TCMII, máte právo podat stížnost u proděkana, (registrar@tcmi.edu), akademického děkana (dean@tcmi.edu), nebo viceprezidenta vzdělávacího postupu (vpea@tcmi.edu)
  11. Podléhají tyto zásady změnám?
    Zásady jsou pravidelně aktualizovány. Jsou přezkoumávány v případě potřeby, nejpozději však jednou za dva roky. Veškeré změny budou zveřejněny v tomto dokumentu a budete o nich informováni prostřednictvím tcm.edu a/nebo v katalogu kurzů.
Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro studenty
  1. Co jsou „osobní údaje“?
    „Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které se Vás týkají nebo Vás identifikují jako jednotlivce.
  2. Kdo zpracovává mé osobní údaje?
    Zde uvedené informace se vztahují na používání, sdílení a zveřejňování Vašich osobních údajů prostřednictvím TCMII.
  3. Jaké osobní údaje budou zpracovány?
    TCMII bude uchovávat záznamy o informacích, které jste uvedli v přihlášce, o veškerých dokladech požadovaných v rámci Vašeho přijetí a o dalších podrobnostech uvedených v doporučeních. TCMII rovněž uchovává záznamy o Vašem studiu a Vašem využití akademických a neakademických zařízení a služeb, které nabízíme. Tyto osobní údaje budou obsahovat data jako je Vaše jméno, adresa bydliště, datum narození, studované kurzy, úhrady poplatků a informace o Vašich známkách, hodnoceních a výsledcích.
    Vaše osobní údaje jsou vytvořeny, uloženy a předávány bezpečně v různých papírových a elektronických formátech. Přístup k Vašim osobním údajům je omezen na zaměstnance TCMII, kteří je potřebují za účelem plnění svých povinností. Naše používání Vašich osobních údajů nebude nadměrné.
  4. Jaký je účel zpracování údajů?
    TCMII bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro různé účely, včetně:

    • Provozu a administrace vzdělávání, záznamu informací o Vašem studiu a určování/potvrzování Vašich akademických úspěchů
    • Uchovávání vzorového hodnocení pro interní studie a přezkoumávání programů
    • Uchovávání vzorového hodnocení za účelem splnění kritérií akreditace
    • V případě potřeby monitorování, vyhodnocování a podpory Vaší výzkumné činnosti
    • Spravování finančních aspektů Vašeho vztahu s TCMII a finančními partnery
    • Poskytování našeho zařízení
    • Umožňování, abyste se účastnili akcí, např. promoce
    • Efektivní komunikace prostřednictvím pošty, e-mailu a telefonu, včetně distribuce příslušných informačních bulletinů
    • Výkonu bezpečnostních, řídících a disciplinárních procesů, zpracovávání stížností a zajišťování kvality
    • Podpory Vašich vzdělávacích, zdravotních, bezpečnostních a sociálních nároků
    • Vypracovávání statistik a provádění výzkumu pro účely interních a statutárních výkazů
    • Plnění a sledování naší odpovědnosti za právní předpisy týkající se víz, imigrace a veřejného bezpečí
    • Možnosti kontaktovat ostatní v případě nouze
    TCMII považuje zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely za nezbytné pro plnění svých závazků vůči Vám, plnění zákonných povinností, či pro výkon oprávněných zájmů TCMII nebo externí akreditační organizace. Požadujeme-li souhlas s konkrétním způsobem použití Vašich osobních údajů, budeme je sbírat v příslušné chvíli a vy můžete kdykoli zažádat o jejich vymazání.
  5. S kým budou sdíleny mé osobní údaje?
    Kromě toho, že Vaše žádost/registrace a související materiály obdrží příslušní zaměstnanci TCMII, budeme sdílet Vaše osobní údaje v případě relevance pro výše uvedené účely s:

    • Regionálními zástupci
    • Stávajícími či potenciálními finančními partnery
    • Místními orgány pro účely víz a přistěhovalectví
    • Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání

    

  6. Jak se budou mé osobní údaje využívat po ukončení studia?
    Po absolvování se uchová základní záznam o Vašem studiu na dobu neurčitou, aby bylo možné potvrdit informace o Vašich akademických výsledcích, či pro statistický nebo historický výzkum.
  7. Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?
    Právo na přístup k osobním informacím, kterými o Vás TCMII disponuje, máte prostřednictvím kanceláře proděkana pro studijní záležitosti.
    Máte také právo požádat TCMII o opravu nesprávných osobních údajů, odstranění osobních údajů, jinak omezit jejich zpracování, nebo obdržet kopii osobních údajů, které jste TCMII poskytli.
  8. Jak dlouho jsou mé informace uchovávány?
    TCMII uchovává Vaše osobní údaje tak dlouho, dokud jsou potřebné k procesu přihlášky/registrace. Studujete-li úspěšně, Vaše údaje budou uchovávány jako součást Vašeho studijního záznamu po celou dobu studia. V případě neúspěchu budou údaje obvykle uchovávány nejméně po dobu jednoho roku od dokončení procesu podání žádosti o ukončení studia.
  9. Koho můžu kontaktovat?
    Máte-li jakékoliv dotazy týkající se využívání Vašich osobních údajů nebo si přejete uplatnit některá z Vašich práv, napište laskavě na registrar@tcmi.edu
  10. Jak mohu podat stížnost?
    Nejste-li spokojeni se způsobem zpracování Vašich údajů nebo s odpovědí, kterou jste obdrželi od TCMII, máte právo podat stížnost u proděkana pro studijní záležitosti (registrar@tcmi.edu), u akademického děkana (dean@tcmi.edu), nebo u viceprezidenta vzdělávacího postupu (vpea@tcmi.edu)
  11. Podléhají tyto zásady změnám?
    Zásady jsou pravidelně aktualizovány. Jsou přezkoumávány v případě potřeby, nejpozději však jednou za dva roky. Veškeré změny budou zveřejněny v tomto dokumentu a budete o nich informováni prostřednictvím tcmi.edu a/nebo v katalogu kurzů.
Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro absolventy
  1. Co jsou „osobní údaje“?
    „Osobní údaje“ znamenají jakékoli informace, které se Vás týkají nebo Vás identifikují jako jednotlivce.
  2. Kdo zpracovává mé osobní údaje?
    Zde uvedené informace se vztahují na používání, sdílení a zveřejňování Vašich osobních údajů prostřednictvím TCMII.
  3. Jaké osobní údaje budou zaznamenány?
    TCMII bude uchovávat záznamy a informace, které jste uvedli v přihlašovacím formuláři, veškerých dokumentech požadovaných v rámci přijímacího řízení a o dalších informacích uvedených v doporučeních. TCMII rovněž uchovává záznamy o Vašem studiu a využití akademických a neakademických zařízení a služeb, které nabízíme. Tyto osobní údaje budou obsahovat informace jako je Vaše jméno, adresa bydliště, datum narození, studované kurzy, úhrady poplatků a informace o Vašich známkách, hodnoceních a výsledcích.
    Vaše osobní údaje jsou vytvořeny, uloženy a předávány bezpečně v různých tištěných a elektronických formátech. Přístup k Vašim osobním údajům je omezen na zaměstnance TCMII, kteří je skutečně potřebují za účelem plnění svých povinností. Naše používání Vašich osobních údajů nebude nadměrné.
  4. Jaký je účel zpracování údajů?
    TCMII bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro různé účely, včetně:

    • Uchovávání vzorového hodnocení pro provádění interních studií a přezkoumávání programů
    • Uchovávání vzorového hodnocení pro splnění akreditačních kritérií
    • Umožňování Vám účastí na akcích, např. absolventských seminářích
    • Efektivní komunikace prostřednictvím pošty, e-mailu a telefonu, včetně distribuce příslušných informačních bulletinů
    • Výkonu bezpečnostních, řídících a disciplinárních procesů, zpracovávání stížností a zajišťování kvality
    • Vypracovávání statistik a provádění výzkumu pro účely interních a statutárních výkazů
    • Plnění a sledování naší odpovědnosti za právní předpisy týkající se víz, imigrace a veřejného bezpečí
    • Možnosti kontaktovat ostatní v případě nouze
    TCMII považuje zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely za nezbytné v rámci plnění svých závazků vůči Vám, plnění zákonných povinností, či pro výkon oprávněných zájmů TCMII a externí akreditační organizace. Požadujeme-li souhlas s konkrétním způsobem použití Vašich osobních údajů, budeme je shromažďovat v příslušné chvíli a vy můžete kdykoli zažádat o jejich vymazání.
  5. S kým budou sdíleny mé osobní údaje?
    Kromě toho, že Vaši přihlášku a související materiály obdrží příslušní zaměstnanci TCMII, budeme sdílet Vaše osobní údaje v případě relevance pro výše uvedené účely s:

    • Regionálními zástupci
    • Stávajícími či potenciálními finančními partnery, např. Graduate Connections
    • Místními orgány pro účely víz a imigrace
    • Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání

    

  6. Jak se budou mé osobní údaje využívat po ukončení studia?
    Po absolvování se uchová základní záznam o Vašem studiu na dobu neurčitou, aby bylo možné potvrdit informace o Vašich akademických výsledcích, či pro statistický nebo historický výzkum.
  7. Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?
    Přístup k údajům, které o Vás TCMII uchovává, máte prostřednictvím kanceláře proděkana pro studijní záležitosti.
    Máte také právo požádat TCMII o opravu nesprávných osobních údajů, odstranění osobních údajů, jinak omezit jejich zpracování, nebo obdržet kopii osobních údajů, které jste TCMII poskytli.
  8. Jak dlouho jsou mé informace uchovávány?
    TCMII uchovává Vaše osobní údaje na dobu neurčitou, aby bylo možné potvrdit informace o Vašich akademických výsledcích a pro statistické nebo historické výzkumy.
  9. Koho mohu kontaktovat?
    Máte-li jakékoliv dotazy týkající se využívání Vašich osobních údajů nebo si přejete uplatnit některá z Vašich práv, napište laskavě na registrar@tcmi.edu
  10. Jak mohu podat stížnost?
    Nejste-li spokojeni se způsobem zpracování Vašich údajů nebo s odpovědí, kterou jste dostali od TCMII, máte právo podat stížnost u proděkana pro studijní záležitosti (registrar@tcmi.edu), u akademického děkana (dean@tcmi.edu), nebo u viceprezidenta vzdělávacího postupu (vpea@tcmi.edu)
  11. Podléhají tyto zásady změnám?
    Zásady jsou pravidelně aktualizovány. Jsou přezkoumávány v případě potřeby, nejpozději však jednou za dva roky. Veškeré změny budou zveřejněny v tomto dokumentu a budete o nich informováni prostřednictvím tcmi.edu a/nebo v katalogu kurzů.
Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance
  1. Co jsou „osobní údaje“?
    „Osobní údaje“ znamenají jakékoli informace, které se Vás týkají nebo Vás identifikují jako jednotlivce.
  2. Kdo zpracovává mé osobní údaje?
    Zde uvedené informace se vztahují na používání, sdílení a zveřejňování Vašich osobních údajů prostřednictvím TCMII.
  3. Jaké osobní údaje budou zaznamenány?
    TCMII bude uchovávat záznamy a informace, které jste uvedli v přihlašovacím formuláři, veškerých dokumentech požadovaných v rámci přijímání zaměstnance, a dalších informace uvedené v doporučeních. Tyto osobní údaje budou obsahovat informace jako je Vaše jméno, adresa bydliště, datum narození, studované kurzy, úhrady poplatků a informace o Vašich známkách, hodnoceních a výsledcích.
    Vaše osobní údaje jsou vytvořeny, uloženy a předávány bezpečně v různých tištěných a elektronických formátech. Přístup k Vašim osobním údajům je omezen na zaměstnance TCMII, kteří je skutečně potřebují za účelem plnění svých povinností. Využívání Vašich osobních údajů nebude nadměrné.
  4. Jaký je účel zpracování údajů?
    TCMII bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro různé účely, včetně:

    • Zabránění či odhalení podvodu
    • Schopnosti přiměřeně se přizpůsobit Vámi uvedenému handicapu
    • Možnosti vzít v úvahu veškeré budoucí požadavky na ubytování
    • Poskytování informací požadovaných úředníky pro akreditaci a/nebo legislativu
    • Výzkumných a statistických cílů. Nebudou však zveřejňovány jakékoli informace, které by Vás mohly identifikovat
    TCMII považuje zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely za nezbytné v rámci plnění svých závazků vůči Vám, plnění zákonných povinností, či pro výkon legitimních zájmů TCMII a externí akreditační organizace. Požadujeme-li souhlas s konkrétním způsobem použití Vašich osobních údajů, budeme je shromažďovat v příslušné chvíli a vy můžete kdykoli zažádat o jejich vymazání.
  5. S kým budou sdíleny mé osobní údaje?
    Kromě toho, že Vaši přihlášku a související materiály obdrží příslušní zaměstnanci TCMII, budeme sdílet Vaše osobní údaje v případě relevance a nezbytnosti pro výše uvedené účely s:

    • Regionálními zástupci
    • Místními orgány pro účely víz a imigrace
    • Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání

    

  6. Jak se s mými osobními údaji nakládá, stanu-li se zaměstnancem či členem personálu?
    Budete-li přijati, TCMII použije Vaše osobní údaje pro výše popsané účely a na podporu výročního jmenování do funkce.
  7. Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?
    Přístup k údajům, které o Vás TCMII uchovává, máte prostřednictvím svého přímého nadřízeného.
    Máte také právo požádat TCMII o opravu nesprávných osobních údajů, odstranění osobních údajů, jinak omezit jejich zpracování, nebo obdržet kopii osobních údajů, které jste TCMII poskytli.
  8. Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány?
    TCMII uchovává Vaše osobní údaje tak dlouho, dokud jsou nutné k procesu přijímání zaměstnance. Jste-li úspěšní, Vaše údaje budou uchovávány po dobu zaměstnání. Pokud neuspějete, Vaše informace jsou obvykle uchovávány nejméně jeden rok od dokončení přihlašovacího procesu.
  9. Koho můžu kontaktovat?
    Máte-li nějaké otázky ohledně využití Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se laskavě na přímého nadřízeného.
  10. Jak mohu podat stížnost?
    Nejste-li spokojeni se způsobem zpracování Vašich údajů nebo s odpovědí, kterou jste obdrželi od TCMII, máte právo podat stížnost u viceprezidenta pro vzdělávací postup, viceprezidenta služby, nebo viceprezidenta mezinárodních operací.
  11. Podléhají tyto zásady změnám?
    Zásady jsou pravidelně aktualizovány. Jsou přezkoumávány v případě potřeby, nejpozději však jednou za dva roky. Veškeré změny budou zveřejněny v těchto zásadách.
Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro dárce

Tento slib popisuje závazek vůči absolventům, dárcům a dalších příznivcům. Má zajistit, že náš způsob získávání financí je legální, otevřený, upřímný a uctivý.

 • TCM bude dodržovat zákony, které se vztahují na dobročinné spolky a získávání financí
 • Budemafe respektovat Vaše práva a soukromí
 • Budeme spravovat své zdroje zodpovědně a budeme zvažovat dopad získávání financí na naše dárce, příznivce a širší veřejnost
 • Pokud nejste spokojeni s čímkoli, co TCM učinilo při získávání finančních prostředků, můžete nás kontaktovat a podat stížnost. Zpětné vazbě budeme naslouchat a náležitě reagovat na obdržené komplimenty a kritiku
 • Zajistíme srozumitelný a dostupný proces pro stížnosti
 • Pro naše rozhodování o stížnostech poskytneme jasné a podložené důvody
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux